Transport międzynarodowy

Jesteśmy liderem w branży transportu w EUROPIE

Polityka przetwarzania danych osobowych w MTL Sp. z o.o.

Wprowadzenie RODO jest powszechnie używanym skrótem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. RODO ustanawia jednolite zasady przetwarzania danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. Administratorem Państwa danych jest MTL Sp. z o.o. (dalej jako „MTL”), z którą można się skontaktować: • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: MTL Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2b, 55-010 Św. Katarzyna • telefonicznie, pod numerem: +48 71 88 90 248, • emailowo, pod adresem: biuro@mtl.biz.pl MTL wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres MTL, podany powyżej, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz emailowo pod adresem: iod@mtl.biz.pl. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wypełniając zobowiązania wynikające z zawartych umów oraz podejmując działania osób, których dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), a także wypełniając obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed lub w związku z zawarciem umowy. MTL podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających np. przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczenia społecznego, rozliczenia czasu pracy kierowców, ustawodawstwa podatkowego, Kodeksu drogowego oraz innym wymogom regulacyjnym. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in. przez wyżej wskazane regulacje. Przetwarzamy dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MTL lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadnione interesy MTL wynikają z działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i drogowego, ochrony osób i mienia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego produktów i usług MTL, do wewnętrznych celów administracyjnych MTL. Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez MTL danych do czasu wycofania zgody lub w sytuacjach, w których MTL przetwarza dane w oparciu o inna przesłankę legalności niż Państwa zgoda. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na MTL, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MTL lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie MTL, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z MTL i wyłącznie zgodnie z poleceniami MTL oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Do grupy podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz MTL zaliczają się podmioty świadczące usługi z zakresu działalności teleinformatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską). Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

 • w zakresie realizacji zawartej z MTL umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na MTL w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MTL,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MTL stanowiących podstawę takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych.
  Przysługują Państwu następujące prawa:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła zgoda,
  • żądania przeniesienia dostarczonych MTL danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przewarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez MTL danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy MTL przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO).

MTL w celu realizacji Państwa praw może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z MTL, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z MTL. Większość przetwarzanych danych przez MTL pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta. Część danych może pochodzić od podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, od osób reprezentujących Państwa, z publicznych ewidencji i rejestrów (np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej), dotyczą danych identyfikujących klienta, danych kontaktowych. Przetwarzanie Państwa danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także nie są poddawane profilowaniu.